1. 5. 2020: Штатістічна лож

Уж так мало хыбовало. Уж сьме ся тїшыли. Притім сьме не знали, ці маєме з чого. А знова то не вышло. Списованя населїня є тот остатнїй план, котрый інтересує Києв. Теперь має на то і добрый арґумент.

Кедь сьме ся надіяли, же Україна по скоро 30-ёх роках од выголошіня своёй незалежности і скоро 20-ёх роках по своїм першім і затля остатнїм списованю выконать то, што цівілізованы державы роблять каждых десять років, надіяли сьме ся прискоро. Холем так о тім інформовав міністер кабінету міністрів Олег Немчінов в інтервю про аґентуру Інтерфакс-Україна.

Немчінов у інтервю признавать, же списованя треба обоязково зробити, але є то дороге. Теперь ся то самособов не дасть, бо грошы треба на бой з коронавірусом. Арґумент, же теперь на то не суть грошы, бы ся іщі дав зрозуміти. Нихто не чекав, же світ постигне пандемія, котра буде мати з найвекшов правдоподобностёв катастрофічны дослідкы на економіку цїлосвітово.

Но уж цалком зрозумілый не є арґумент чісло два, котрый нам передкладать Немчінов. Міністер кабінету міністрів про аґентуру говорить, же найправдоподібнїше не буде списованя ани в році 2021. Ту вже не арґументує, же не будуть грошы. Говорить главно о тім, же на то не є часу. Кебы, як Немчінов бісїдує, мало быти списованя у 2021-ім роцї, то вже в марці 2020-го року бы мусили зачати приготовлїня. Просто, за ёго словами, треба мінімално рік і три місяцї, жебы приготовити вшытко потребне ку списованю.

Но і ту є якась хыба в проґрамі, котра мі не іде до головы. Є зрозуміле, як вже єм спомянув, кедь держава арґументує тым, же теперь на то не буде мати грошы. В припадї такой економікы, яков є тота українська, бы было скорїше незрозуміле, кебы в часї приходячой рецесії на то грошы мала. Но зрозумілый не є другый арґумент. Перепис не може быти ани в році 2021, бо не буде часу приготовити го.

Зато дайме собі вопрос. Кедь власти знають, же на списованя треба за словами Немчінова рік і три місяцї мінімално, жебы ся приготовити, і списованя мало быти в роцї 2020, а Україна не є приготовлена, як серёзно то властно Києв із списованём  думав? Економічну коронакатастрофу предці власти не могли очековати і пересвідчовали цїлый світ, же в тім роцї списованя буде. Кебы то думали серёзно, пак мали быти давно приготовлены, і перенести списованя на слїдуючій рік бы было лем технічным дїлом.

Будьяк бы єм над тым не думав, якбач не мам на тільло розвиту фантазію, жебы мі з того не выходило лем то, же Україна то зясь аж так серёзно з реалізаційов списованя не думала. Значіть, лїпше повіджено, може то аж так серёзно не думала мінімално од даякой части цїлого процесу.

Перед тым, як мало дійти до релевантного списованя, Україна зробила Києвом называне електронічне списованя. На основі доста похыбной методікы вышло, же Українї меджі роками 2001 і 2019 счезло з країны 11 міліонів 167 тісяч 800 особ. В процентах то значіть мінус 23 процент популації. Підкреслюю, же методіка была доста похыбна, і так бы в релевантнім списованю могло быти чісло пропаду іщі векше.

Самособов, дакотры части теріторії моментално Києв не має під контролёв, то береме, і так знижіня популації є до даякой міры зрозуміле. Але 23 процент, то є уж на порівнаня з державами третёго світа і чоловік ся мусить задумати, ці не є Україна лем єден великый біженецькый табор, котрого жытелї лем чекають, коли і де будуть годны одыйти.

Но і так ся могло якраз при тых чіслах стати, кедь то перед тым в Києві думали із списованя серёзно, же властно релевантне списованя, котре бы міг вказати іщі векшы страты на реноме, уж ани не треба. Нашто собі потвердити ганьбу, гейже?

А навеце, чісло, котре вышло з такзваного електронічного списованя Києву старчіть. Даны о народностях при поглядї на україньску політіку, котра не підпорує, а ничіть вшытко, што бы одходило од нормы, суть абсолутно непотребны. Вшыткы бы мали быти лем єден народ. Втогды бы быв рай.

На сітуацію ся можеме посмотрити з двох боків. Може є выгодов, кедь ся списованя знова посуне і мы здобудеме час, жебы реално досягнути узнаня Русинів на Українї і можность записовати собі русиньску народность і русиньскый язык як окрему народность і окремый язык. На другім боцї може быти тото пересуваня списовань без кінця, або прийде на кінцю, кедь уж не буде кого раховати. То будеме відїти аж з одступом часу.

Што знаме уж днесь, то є то, же Києву можеме приписати вклад до збогачіня термінолоґічного словника. Покля сьме доднесь знали лем штатістічну хыбу, днесь можеме познати і то, што є штатістічна лож. То є втогды, кедь бісїдуєме, же ідеме робити списованя, а в часї, кедь мав реално проходити повіме, же не буде ани за рік, бо є мало часу на приправу.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Flickr.com

Script logo